Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download pdf

Algemene Voorwaarden

 

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
(i) Het Vertaalcollectief: de besloten vennootschap onder firma HET VERTAALCOLLECTIEF B.V., gevestigd te
Amsterdam aan de Prins Hendrikkade 170-3, 1011 TC te Amsterdam.

(ii) Opdrachtgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst aan wenst te gaan met Het Vertaalcollectief.

(iii) Overeenkomst(en): de schriftelijk bevestigde overeenkomst tussen een natuurlijk- of rechtspersoon en Het Vertaalcollectief waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Het Vertaalcollectief en
Opdrachtgever.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Het Vertaalcollectief, waar voor de
uitvoering van die Overeenkomst derden door Het Vertaalcollectief worden ingeschakeld.
3. Indien Het Vertaalcollectief niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Het Vertaalcollectief het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving
van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1 Alle offerte(s) c.q. aanbiedingen van Het Vertaalcollectief zijn vrijblijvend, tenzij in offerte(s) c.q. aanbiedingen een uiterste
termijn voor aanvaarding is gesteld.
2 Het Vertaalcollectief kan niet aan zijn offerte(s) of aanbieding(en) worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offerte(s) of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in offerte(s) of aanbieding(en) vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in offerte(s) of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Het Vertaalcollectief daaraan
niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Het
Vertaalcollectief daar expliciet schriftelijk mee instemt.

Artikel 3. Aanleveren en opleveren van teksten

1. Tenzij anders overeengekomen dienen teksten door de Opdrachtgever aangeleverd te worden in Word-format. Indien hieraan
niet voldaan is, staat het Het Vertaalcollectief vrij om de daarmee gepaard gaande kosten (aldus voor het gereed maken van
een tekst voor vertaling daarvan) aan de Opdrachtgever door te belasten. Het Vertaalcollectief is niet verantwoordelijk voor
wijzigingen in de opmaak van een (bron)document, bijvoorbeeld vanwege converteerproblemen.
2
2. Als Opdrachtgever de tekst niet voor of op de vooraf afgesproken datum levert, kan dat gevolgen hebben voor het moment van
oplevering van de vertaling.

Artikel 4. termijnen, facturatie, uitvoering en wijziging van de Overeenkomst

1. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Opdrachtgever Het Vertaalcollectief schriftelijk in gebreke te stellen. Het Vertaalcollectief dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
2. Het Vertaalcollectief heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid
van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Het Vertaalcollectief is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Het Vertaalcollectief de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien tijdige betaling van een factuur uitblijft, is Het Vertaalcollectief gerechtigd om verdere
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Het Vertaalcollectief aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan Het Vertaalcollectief worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Het Vertaalcollectief zijn verstrekt, heeft Het Vertaalcollectief het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Het
Vertaalcollectief ter beschikking heeft gesteld.
5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze
te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Het Vertaalcollectief zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven
termijn van uitvoering worden gewijzigd.
6. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Het Vertaalcollectief gerechtigd om
daaraan uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering daarvan opgegeven prijs en
andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Het
Vertaalcollectief op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Het Vertaalcollectief een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien
dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Het Vertaalcollectief is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
(i) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt;
(ii) na het sluiten van de Overeenkomst Het Vertaalcollectief ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
(iii) de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of
(iv) door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Het Vertaalcollectief kan worden gevergd dat hij
de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
3
2. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Het Vertaalcollectief gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden. Daarbij
ontstaat nimmer – enige – verplichting voor Het Vertaalcollectief tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling
jegens de Opdrachtgever, terwijl de Opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling
is verplicht.
3. Voorts is Het Vertaalcollectief bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard
zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Het Vertaalcollectief kan worden gevergd.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Het Vertaalcollectief op de Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien Het Vertaalcollectief de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
Overeenkomst.
5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Het Vertaalcollectief, zal Het Vertaalcollectief in overleg met de
Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Het Vertaalcollectief extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen termijn van veertien dagen na opzegging van de Overeenkomst te voldoen, tenzij Het Vertaalcollectief anders
aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de
Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Het Vertaalcollectief vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen.
De vorderingen van Het Vertaalcollectief op de Opdrachtgever zijn in dat geval eveneens terstond opeisbaar.
7. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, dan is Het Vertaalcollectief gerechtigd om de werkzaamheden
die reeds zijn verricht, vermeerderd met de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan
de Opdrachtgever in rekening brengen.
Artikel 6. Overmacht
1. Het Vertaalcollectief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Het Vertaalcollectief kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zoveel Het Vertaalcollectief ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Het Vertaalcollectief gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 7. Betaling, opschorting en verzuim

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Het Vertaalcollectief aan te geven wijze in
de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Het Vertaalcollectief aangegeven. Het Vertaalcollectief is
gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. Door het overschrijden van de uiterste betalingstermijn, is Het Vertaalcollectief gerechtigd om de wettelijke
4
handelsrente in rekening te brengen aan de Opdrachtgever. Het Vertaalcollectief zal ook buitengerechtelijke kosten op de
Opdrachtgever verhalen.
3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Het Vertaalcollectief verschuldigde. Bezwaren
tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op
afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere
reden op te schorten.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Het Vertaalcollectief te leveren vertalingen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment
van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik
buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of de vertaling geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Het Vertaalcollectief kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen
ter zake van de te leveren vertalingen.
2. De Opdrachtgever is gehouden om de opgeleverde vertaling zo spoedig mogelijk na toezending daarvan door Het
Vertaalcollectief te beoordelen.
3. De Opdrachtgever dient te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde vertaling overeenstemt met hetgeen
is overeengekomen en voldoet aan de eisen die zij daarover zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen
een maand na oplevering van een vertaling aan Het Vertaalcollectief te worden gemeld. Vervolgens stelt Opdrachtgever Het
Vertaalcollectief in de gelegenheid om een gebrekkige vertaling alsnog zo spoedig mogelijk conform de Overeenkomst op te
leveren.
4. Tijdige reclamering schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook
gehouden tot betaling van de factuur binnen 21 dagen na facturering.
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Het
Vertaalcollectief en de door Het Vertaalcollectief bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Het Vertaalcollectief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Het Vertaalcollectief is uitgegaan
van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. Indien Het Vertaalcollectief aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Het Vertaalcollectief
beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. Het Vertaalcollectief is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Het Vertaalcollectief is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
3. De aansprakelijkheid van Het Vertaalcollectief is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar
in voorkomend geval.
4. De Opdrachtgever vrijwaart Het Vertaalcollectief voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Het Vertaalcollectief toerekenbaar is. Indien Het
Vertaalcollectief uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Het
Vertaalcollectief zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag
worden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Vertaalcollectief partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend aan de rechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.